11.7 C
تهران
12 آذر 1401

برچسب: تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی

بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اختصاصی اکسپورتنا/ مدت زمان رفع تعهد ارزی سال های 98 تا 1400 دو ماه تمدید شد

سعید
مهلت زمان قانونی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سالهای 98 تا 1400 به مدت دو ماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران،