30 اردیبهشت 1401

برچسب: کمیسیون اصل 90

بانک تولید صنعت ویژه

مسدودی وجوه صادرکنندگان چک‌­های برگشتی پایانی بر صدور چک بلامحل

سعید
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری