22 مرداد 1401

برچسب: هیات مقررات زدایی

بانک تولید صنعت کشاورزی معدن ویژه

بازبینی مدارک و امضا‌های طلایی مجوز‌ها ماموریت جدید دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

سعید
دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف شد، بعد از تصویب کاربرگ راهنمای دریافت مجوز‌ها مجدداً شرایط مدارک زمان و هزینه