4 تیر 1401

برچسب: محمدتقی پاکدامن

بخشنامه تولید مالیات ویژه

خردادماه، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل

سعید
بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در