22 مرداد 1401

برچسب: سیدمهدی صفری

تولید صادرات کشاورزی ویژه

زمینه صادرات مرکبات مازندران به چین فراهم شد

سعید
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از فراهم شدن زمینه صادرات مرکبات استان مازندران به چین خبر داد. اکسپورتنا: سید مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی