4 تیر 1401

برچسب: بهزاد لامعی

بانک بخشنامه نبض بازار ویژه

دارندگان ارز خارجی به صرافی ها مراجعه کنند

سعید
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه خروج بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن در سفرهای هوایی و 2 هزار یورو یا