22 مرداد 1401

برچسب: امضای طلایی

بانک تولید صنعت کشاورزی معدن ویژه

بازبینی مدارک و امضا‌های طلایی مجوز‌ها ماموریت جدید دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

سعید
دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف شد، بعد از تصویب کاربرگ راهنمای دریافت مجوز‌ها مجدداً شرایط مدارک زمان و هزینه
تولید تیتر برتر صنعت معدن

مدیر اتوبوسی نیستم/ ریشه امضاهای طلایی را می خشکانم

سعید
گزینه پیشنهادی وزارت صمت با بیان اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد، گفت: مدیر اتوبوسی نیستم اگرچه لازم باشد تغییراتی را هم لحاظ خواهم کرد.