22 مرداد 1401
بخشنامه تولید صنعت کشاورزی مالیات معدن ویژه

24 فروردین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1400

مدت زمان تقسیط قانون مالیات‌های مستقیم به 60 ماه افزایش یافت

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1400 را 24 فروردین 1401 اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، اعلام کرده است: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال 1400(زمستان) با تعطیلات نوروز و نظر به درخواستهای مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی سال 1400 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 تسلیم نمایند امکان برخورداری 100 درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

گفتنی است این بخشنامه به امضای داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران رسیده است.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه